RODO KLAUZULA INFORMACYJNA

Strona internetowa dietaplus.pl nie wykorzystuje plików cookies i nie zbiera żadnych danych o swoich użytkownikach.


Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 10 maja 2018 roku Dz.U. 2018, poz. 1000 oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO pragnę poinformować Państwa o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych.

1. Administratorem danych jest Gruszka Joanna Dieta Plus Poradnictwo Żywieniowe i Dietetyczne z siedzibą 45-072 Opole ul. Reymonta 49/5; NIP 7541772781.

2. Administrator danych udziela wszelkich informacji w zakresie dotyczącym ochrony danych osobowych osobiście lub przez kontakt telefoniczny poprzez numer telefonu 662-142-647 a także mailowo pod adresem dietaplus@interia.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a (tj. na podstawie wyrażenia zgody) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119/1, z 4.5.2016, zwanego dalej „RODO”

4. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom chyba że, wynika to z przepisów prawa lub z umów powierzenia przetwarzania danych zwartych przez Administratora. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

5. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Pacjentów w następujących kategoriach:

a) dane zwykłe w postaci: imienia i nazwiska, adresu email, telefonu kontaktowego;

b) dane szczególnych kategorii (dane wrażliwe) Pacjentów w postaci: płci, wieku, wzrostu, masy ciała, rodzaju wykonywanej pracy i aktywności fizycznej, informacji o paleniu papierosów, spożyciu alkoholu, nawykach żywieniowych, zwyczajowym jadłospisie, stanie zdrowia (przebyte ostatnio zabiegi, choroby i problemy zdrowotne pacjenta oraz choroby występujące w rodzinie), zażywanych lekach i suplementach oraz innych, uzyskanych podczas przeprowadzonego wywiadu i wynikających z wypełnienia ankiety.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przez przepisy prawa, a w przypadku wcześniej wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych – do momentu wycofania przez Państwa zgód.

7. Pacjent ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz uzyskania kopii danych. Pacjent ma prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

8. Pacjent w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy przetwarzaniu danych ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie u. Stawki 2.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia wykonywanie umowy i wykonania badania.